Muvara
expert in patroonanalyse
International Pediatric Growth Research Centre Overige projecten
Home


Over Muvara


Projecten


Publicaties


Contact


To English
Overige projecten

Voedsel
In samenwerking met specialisten uit de gerenommeerde voedingsindustrie heb ik analyses ontwikkeld voor kwaliteitsbewaking van producten en het sturen van het proces van productontwikkeling. De analyses zijn vertaald in eenvoudig te gebruiken computerprogramma's.

Bij deze manier van werken wordt het totale patroon aan smaken en geuren van een product, zowel gemeten in technische gegevens als waargenomen door smaakpanels, overzichtelijk in kaart gebracht. Vervolgens kan het smaak- en geurpatroon van dit product voorspeld worden met behulp van chemische en fysische metingen. Dit geeft de vakmensen een eenvoudig én extra instrument voor kwaliteitsbewaking tijdens het productieproces en bovendien meer inzicht bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Er zijn analyses gedaan voor producten als brood, bier, margarine, soep en worst.


Beleid
In samenwerking met beleidsdeskundigen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heb ik een analyse ontwikkeld voor het gerichter kunnen sturen van groepsdiscussies. Bij dit soort groepsdiscussies proberen experts op een bepaald vakgebied via gesprekken (vaak met behulp van een computer) tot een zorgvuldige afweging van belangen te komen en daarmee de weg vrij te maken tot een uitgebalanceerde besluitvorming. De analyse, die in 1998 in opdracht van het Ministerie van VROM is uitgevoerd en vervolgens vertaald in een computerprogramma, is geïmplementeerd en getest in de zogenaamde 'Group Decision Room' van het Ministerie.

Bij het voorbereiden van grote projecten in het kader van ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling moeten allerlei, vaak heel verschillende, aspecten tegen elkaar afgewogen worden: wat is het economisch belang, hoe zit het met natuur en milieu, hoe staat het met de ruimtelijke samenhang, wat verandert er aan de leefbaarheid, enzovoort. In groepsdiscussies tussen de verschillende VROM-experts is het nu mogelijk het afwegingspatroon en het totaaloordeel van alle aanwezigen ter plekke te kunnen vergelijken door dit eenvoudig grafisch zichtbaar te maken in één afbeelding. Naast het meer gestuurd laten verlopen van een discussie kan bij de bespreking hiervan meer wederzijds begrip ontstaan, omdat bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde aspecten door verschillende mensen duidelijk anders geïnterpreteerd worden. Dit kan het discussieproces aanzienlijk verhelderen én versnellen.